Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000012 - LP298/2018

vînătorii și fondului cinegetic

Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP298/2018
Data emiterii
Noi, 30, 2018
Articol
Aliniat
Literă
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
Conţinutul prevederilor art. 5 alin. (2) al Legii, privind asocierea asociațiilor vînătoreşti de nivel local la asociația obștească Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova în scopul reprezentării la nivel naţional şi internaţional, reprezintă o încălcare incontestabilă a dreptului de asociere prevăzut în alin. (1) al art. 11 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit căruia orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică şi la libertatea de asociere pentru apărarea intereselor sale.
Prin normele art. 12 din Legea nr. 298/2018 sunt prejudiciate interesele agricultorilor prin încălcarea abuzivă a dreptului de proprietate a acestora, drept consfințit în Constituția R. Moldova și în Protocolul adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1298 din 24.07.1997. În călcarea dreptului de proprietate a persoanelor care practică activități agricole constă în obligarea acestora, în mod necondiționat, de a permite pe terenurile lor vînătoarea, amplasarea și amenajarea locurilor de hrană, de adăpost și a altor asemenea lucrări de protecție.

Art. 46 din Constituție garantează dreptul de proprietate privată iar prevederile art. 12 din Legii 298/2018, obligă deținătorul de teren să permită desfășurarea vînătorii, neavînd nici o pîrghie să își protejeze bunul său de accesul vînătorilor.
art. 600 din Codul Civil al R. Moldova, stabilește că orice proprietare permite accesul pe terenul său unui terț doar după recepționarea unui aviz înscris sau verbal, avînd dreptul la compensarea prejudiciului cauzat doar prin acest fapt şi la restabilirea terenului în starea anterioară. Atragem atenția că dreptul prevăzut în art. 600 din Codul Civil este transformat în obligație de Legea 298/2018, ceea ce atentează la securitatea raporturilor juridice, în special la dreptul de folosință, posesie, proprietate și protecția proprietății private.
Legea 298/2019 încalcă principiile administrării publice locale precum și dreptul de proprietate a autorităților administrației publice locale (în continuare APL), deoarece, terenurile acestora sunt incluse în componența fondurilor cinegetice fără acordul acestora. Mai mult ca atît, APL trebuie să respecte regimul impus de gestionarul fondului cinegetic, ceea ce este în contradicție cu documentele de politici locale privind administrarea proprietății locale.
Constatăm că normele Legii 298/2018 aduc atingere interesului public, prin prejudicierea bugetului de stat ca urmare a nevărsării mijloacelor financiare obținute din gestionarea fondurilor de vânătoare. În acest sens, norma de la art.8 alin.(1) din lege stabileşte expres că „Atribuirea în gestiune se realizează fără plată, prin încheierea unui contract de gestiune a fondului cinegetic între Administrator și gestionar”.
Conform art.19 din Legea nr.1102/1997 cu privire la resursele naturale „Folosirea resurselor naturale se efectuează contra plată”. În acest sens, art.21 din legea sus-citată „(1) Obiectele folosirii contra plată sunt: pământul, apele subterane şi de suprafaţă, zăcămintele minerale, pădurile, resursele biologice, regnul animal şi cel vegetal, aerul (în scopuri tehnologice)”.
Propuneți redactare act / document (opțional)
Solicitam abrogarea Legii sus menționate și elaborarea unui nou proiect de lege care să fie expediat tuturor părților interesate pentru a fi supus consultatilor publice și avizarii.
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.
Alte documente

Raportări similare

#ID000016 - LP298/2018

vînătorii și fondului cinegetic

Legea vînătorii și fondului cinegetic a fost elaborată cu mai multe încălcări și conține prevederi ce atentează la dreptul proprietății private și dreptul autorităților publice de genstionare a propriilor terenuri. Legea conține mai multe formulări ambigui care admit interpretări abuzive. Legea 298/2018 bligă deținătorii de terenuri private să permită desfășurarea vânătorii, neavân...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP298/2018
Data emiterii
Noi, 30, 2018
Examinat