Loading...
CNA
CNA
Centrul Național Anticorupție
Linia Națională Anticorupție
Linia Specializată Anticorupție

#ID000016 - LP298/2018

vînătorii și fondului cinegetic

Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP298/2018
Data emiterii
Noi, 30, 2018
Articol
Aliniat
Literă
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal)
Legea vînătorii și fondului cinegetic a fost elaborată cu mai multe încălcări și conține prevederi ce atentează la dreptul proprietății private și dreptul autorităților publice de genstionare a propriilor terenuri. Legea conține mai multe formulări ambigui care admit interpretări abuzive.
Legea 298/2018 bligă deținătorii de terenuri private să permită desfășurarea vânătorii, neavând pârghii să îți protejeze bunul de accesul vânătorilor. Astfel, se încalcă prevederile art. 46 din Constituție, care garantează de proprietate privată. Totodată, art. 600 din Codul Civil al Republicii Moldova, stabilește că orice proprietar permite accesul pe terenul său unei persoane terțe doar după recepționarea unui aviz înscris sau verbal, având drept la compensarea prejudiciului cauzat doar prin acest fapt și la restabilirea terenului în starea anterioară. Astfe, dreptul prevăzut în at. 600 din Codul Civil este transformat în obligație de Legea 298/2018, ceea ce atentează la securitatea raporturilor juridice, în special dreptul de folosință, posesie, proprietate și protecția prorpietății private.
În esență, Legea 298/2018 prejudiciază interesele agricultorilor prin încălcarea abuzivă a dreptului la proprietatea acestora, drept consfințit în Constituția RM și în Protocolul adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1298 din 24.07.1997. Încălcarea dreptului de proprietate a persoanelor care practică activități agricole constă în obligarea acestora, în mod necondiționat, de a permite pe terenurile lor vânătoarea, amplasarea și amenajarea locurilor de hrană, de adăpost și a altor asemenea lucrări de protecție. De asemenea, obligativitatea deținătorilor de terenuri a permiterii desfășurării și altor activități cinegetice e una ambiguă care creează spațiu pentru abuzuri din partea vânătorilor și contravine principiilor constituționale. Concomitent, menționez că dreptul de a lua decizii asupra unor terenuri care pot fi şi proprietăți private, contravine art. 316 din Codul Civil care stabilește expres că „(1) Proprietatea este, în condițiile legii, inviolabilă. (2) Dreptul de proprietate este garantat. Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru cauză de utilitate publică pentru o dreaptă şi prealabilă despăgubire. Exproprierea se efectuează în condițiile legii.".
De asemenea, Legea 298/2018 încalcă principiile administrației publice locale precum și dreptul de proprietate a autorităților administrației publice locale, deoarece, terenurile acestora sunt incluse în componența fondurilor cinegetice fără acordul acestora. Mai mult ca atât, autoritățile publice locale trebuie să respecte regimul impus de gestionarul fondului cinegetic, ceea ce este în contradicție cu documentele de politici locale privind administrarea proprietății locale și a Cartei Europene pentru administrarea locală, ratificată de Parlamentul RM nr. 1253 din 16.07.1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.48, art.423).
Totodată, prevederile Legii 298/2018 aduc prejudiciu bugetului public ca urmare a nevarsării mijloacelor financiare obținute din gestionarea fondurilor de vânătoare. În acest sens, prevederile legii menționate stabilesc că „atribuirea în gestiune se realizează fără plată, prin încheierea unui contract de gestiune a fondului cinegetic între administrator și gestionar”. Astfel, este atins interesul prublic prin prejudicierea bugetului. Această prevedere contravine Legii 1102/1997 cu privire la resursele naturale, care stabilește că folosirea resurselor naturale (vânatul fiind resursă naturală) se efectuiază contra plată.
Prevederile Legii 298/2018, privind asocierea asociațiilor vânătorești de nivel local la asociația obștească „Societatea Vînătorilor și Pescarilor din Moldova” în scopul reprezentării la nivel național și internațional, reprezintă o încălcare gravă a dreptului de asociere prevăzut în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, potrivit căruia orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire pașnică şi la libertatea de asociere pentru apărarea intereselor sale. Legislația națională, de asemenea, asigură dreptul de asociere al persoanelor în scopul apărării intereselor lor comune. Astfel, art.7 alin.(1) din Legea nr.837/1996 cu privire la asociațiile obștești stabilește că dreptul de asociere al persoanelor este apărat în cadrul supravegherii de stat asupra respectării legalității, pe cale judiciară sau administrativă.
Legea 298/2018 este elaborată în favoarea asociației obștești „Societatea Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova", care:
- va deține dreptul exclusiv de a reprezenta toți vânătorii din Republica Moldova, la nivel național și internațional, ce încalcă principiului liberei concurențe,
- va utiliza necontrolat terenurile proprietate publică și privată, cu încălcarea drepturilor deținătorilor terenurilor,
- va utiliza resursele naturale fără a efectua vreo plată la bugetul public.
Țin să menționez că, Legea vînătorii și fondului cinegetic 298/2018 a fost elaborată cu presiuni și amenințări ale conducerii Ministerului Mediului, asupra colaboratorilor ministerului.
Propuneți redactare act / document (opțional)
Se propune abrogarea legii menționate și elaborarea unei noi legi care va respecta Constituția, Convenții internaționale pentru protecția biodiversității la care Republica Moldova este parte și alte acte normative.
Examinat
Sesizat entitatea publică responsabilă.

Raportări similare

#ID000012 - LP298/2018

vînătorii și fondului cinegetic

Conţinutul prevederilor art. 5 alin. (2) al Legii, privind asocierea asociațiilor vînătoreşti de nivel local la asociația obștească Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova în scopul reprezentării la nivel naţional şi internaţional, reprezintă o încălcare incontestabilă a dreptului de asociere prevăzut în alin. (1) al art. 11 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului ...
Instituția emitentă
Parlamentul
Tip Act
Lege
Nr. Act
LP298/2018
Data emiterii
Noi, 30, 2018
Examinat